نرم افزار مدیریت مطب

نرم افزار مدیریت مطب

طراحی نرم افزار مدیریت مطب سایت سازان

طراحی نرم افزار برای مدیریت مطب متخصص کودکان

در این نرم افزار امکان ثبت پرونده و نسخه بیمار وجود دارد

و میتوان گزارش های متعدد از نسخه و پذیرش بیمار میتوان تهیه کرد

امکان نوبت دهی سیستمی وجود دارد که منشی با ثبت نوبت پزشک میتواند با مشاهده لیست پذیرش پرونده بیماران را مشاهده نماید

نرم افزار مدیریت مطب سایت سازان نرم افزار مطب سایت سازان
طراحی نرم افزار مدیریت مطب طراحی نرم افزار مظب
طراحی نرم افزار طراحی نرم افزار سایت سازان